Edu tegu programm

Ettevõtlusõppe programm on ajavahemikul 2016 – 2018. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Selleks soovime anda mitmekesise tööriistakasti õpetajatele-õppejõududele toetamaks ettevõtliku hoiaku tekkimist koolinoores. Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks peame vajalikuks kaasata õppeprotsessi ettevõtjaid ning pakkuda nii praegustele kui tulevastele ettevõtjatele-mentoritele-õpetajatele täiendõpet. Suurima kasu saajatena näeme  noori, kellel on võimalus osaleda lahedates ettevõtlusalastes projektides-programmides ning leida enteostusvõimalusi ja kasulikke kontakte.

Strateegiline eesmärk:

Eesmärk on arendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja -liikides ning muuta koolid ettevõtlikumaks nii, et ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse kujundamine, samuti sellealaste teadmiste ja oskuste arendamine on haridussüsteemi loomulik osa. Selleks arendatakse ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe metoodikat, töötatakse välja ettevõtlusõppemoodulid, õppevara ja ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad juhendmaterjalid, mis tehakse avalikult, tasuta kättesaadavaks. Seeläbi luuakse kõigile õppijaile võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks. Samuti on vajalik, et haridusasutuste, ettevõtjate ja teiste ettevõtlikkuse arendamist ning ettevõtlusõpet toetavate osapoolte vahel toimub tihe ja koordineeritud koostöö. Meetme tegevuse tulemusena koordineerib kõrgkoolide koostöövõrgustik ettevõtlikkuse kujundamiseks ja ettevõtlusõppeks vajalikku pädevuste kasvu ja nende rakendamist haridussüsteemis. See toetab koolilõpetajate ettevõtliku hoiaku ja ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning suurendab lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Loe lähemalt Edu tegu programmi kodulehelt: www.ettevõtlusõpe.ee